Bacaan Al Quran Juz 20 Latin

By | Agustus 21, 2021

Bacaan Al Qur’an Juz 20 Latin dimulai surat An Naml ayat 56 dan selesai pada surat Al Ankabut ayat 45. Juz 20 ini terdiri dari surat An Naml ayat 56-93, Al Qasas dan surat Al Ankabut ayat 1-45.

Baca Juga:

Berikut daftar urutan Juz 20 Alquran.

Surat An Naml Latin Ayat 56-93

Bismillāhir Rahmānir Rahᴉᴉm 
56Famā kāna jawāba qawmihĩ illã an qālũ akhrijũ ālā Lūtim min qaryatikum innahum unāsuny yatatahharūn
57Fa anjaināhu wa ahlahũ illam ra atahū qaddarnāhā minal ghābirᴉᴉn
58Wa amtarnā ‘alaihimm mataran fasã’a matarul munzarᴉᴉn
59Qulil hamdu lillāhi wa salāmun ‘alā ‘ibādihil lazᴉᴉnas tafā; ãllāhu khairun ammmā yusyrikūn
60Amman khalaqas samāwāti wal arda wa anzala lakum minas samã’i mã’an fa anbatnā bihᴉᴉ hadã’iqa zāta bahjah; mā kāna lakum an tunbitū syajarahā; ‘a-ilāhun ma’al lāh; bal hum qawmuny ya’dilūn
61Ammann ja’alal arda qarāranw wa ja’ala khilālahã anhāranw wa ja’ala lahā rawāsiya wa ja’ala bainal bahraini hājizā; ‘a-ilāhun ma’allah; bal aksaruhum lā ya’lamūn
62Ammany-yujᴉᴉbul mud tarra izā da’āhu wa yaksyifus sũ’a wa yaj’alukum khula fã’al ardi ‘a-ilāhun ma’allah qalᴉᴉlan mā tazak karūn
63Ammany-yahdᴉᴉkum fᴉᴉ zulumātil barri wal bahri wa many yursilu riyāha busyran baina yadai rahmatih; ‘a-ilāhun ma’allah; Ta’ālal lāhu ‘ammā yusyrikūn
64Ammany yabda’ul khalqa thumma yu’ᴉᴉduhū wa many-yarzuqukum minas sammã’i wal ard; ‘a-ilāhun ma’allah; qul hātū burhānakum in kuntum sādiqᴉᴉn
65Qul lā ya’lamu man fis sammāwāti wal ardil ghaiba illal lāh; wa mā yasy’urūna aiyāna yub’asūn
66Balid dāraka ‘ilmuhum fil Ākhirah; bal hum fᴉᴉ syakkin minhā bal hum minhā ‘amūn
67Wa qālal lazᴉᴉna kafarũ ‘a-izā kunnā turābanw wa ābã’unã a’innā lamukhrajūn
68Laqad wu’idnā hāzā nahnu wa ābã’unā min qablu in hāzã illã asātᴉᴉrul awwalᴉᴉn
69Qul sᴉᴉrū fil ardi fanzurū kaifa kāna ‘āqibatul mujrimᴉᴉn
70Wa lā tahzan ‘alaihim wa lā takun fᴉᴉ daiqin mimmā yamkurūn
71Wa yaqūlūna matā hāzal wa’du in kuntum sādiqᴉᴉn
72Qul ‘asã any-yakūna radifa lakum ba’dul lazᴉᴉ tasta’jilūn
73Wa inna Rabbaka lazū fadlin ‘alan nāsi wa lākinna aksarahum lā yasykurūn
74Wa inna Rabbaka la ya’lamu mā tukinnu sudūruhum wa mā yu’linūn
75Wa mā min ghã’ibatin fis samã’i wal ardi illā fᴉᴉ kitābin mubᴉᴉn
76Inna hāzal Qur-āna yaqussu ‘alā Banĩ isrã’ᴉᴉla aksaral lazᴉᴉ hum fᴉᴉhi yakhtalifūn
77Wa innahū lahudanw wa rahmatul lilmu’minᴉᴉn
78Inna Rabbaka yaqdᴉᴉ bainahum bihukmih; wa Huwal ‘Azᴉᴉzul ‘Alᴉᴉm
79Fatawakkal ‘alal lāhi innaka ‘alal haqqil mubᴉᴉn
80Innaka lā tusmi’ul mawtā wa lā tusmi’us summad du’ã izā wallaw mudbirᴉᴉn
81Wa mã anta bihādil ‘umyi ‘an dalālatihim in tusmi’u illā mai yu’minu bi āyātinā fahum muslimūn
82Wa izā waqa’al qawlu ‘alaihim akhrajnā lahum dãbbatan minal ardi tukal limuhum annan nāsa kānū bi āyātinā lā yūqinūn
83Wa Yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimmany yukazzibu bi Āyātinā fahum yūza’ūn
84Hattã izā jã’ū qāla akazzabtum bi Āyātᴉᴉ wa lam tuhᴉᴉtū bihā ‘ilman ammāzā kuntum ta’malūn
85Wa waqa’al qawlu ‘alaihim bimā zalamū fahum lā yantiqūn
86Alam yaraw annā ja’alnal laila li yaskunū fᴉᴉhi wannahāra mubsirā; inna fᴉᴉ zālika la Āyātil liqaw miny-yu’minūn
87Wa Yawma yunfakhu fis Sūri fafazi’a man fis samāwāti wa man fil ardi illā man syã’al lāh; wa kullun atawhu dākhirᴉᴉn
88Wa taral jibāla tahsabuhā jāmidatanw wa hiya tamurru marras sahāb; sun’al lāhil lazĩ atqana kulla syai’; innahū khabᴉᴉrun bimā taf’alūn
89Man jã’a bil hasanati falahū khairun minhā wa hum min faza’iny Yawma’izin āminūn
90Wa man jã’a bissai yi’ati fakubbat wujūhuhum fin Nāri hal tujzawna illā mā kuntum ta’malūn
91Innamã umirtu an a’buda Rabba hāzihil baldatil lazᴉᴉ harramahā wa lahū kullu syai’inw wa umirtu an akūna minal muslimᴉᴉn
92Wa an atluwal Qur-āna famanih tadā fa innamā yahtadᴉᴉ linafsihᴉᴉ wa man dalla faqul innamã ana minal munzirᴉᴉn
93Wa qulil hamdu lillāhi sa yurᴉᴉkum Āyātihᴉᴉ fa ta’rifūnahā; wa mā Rabbuka bighāfilin ‘ammā ta’malūn

Surat Al Qasas Latin Ayat 1-88

Bismillāhir Rahmānir Rahᴉᴉm 
1Tā-Sĩn-Mĩm
2Tilka Āyātul Kitābil mubᴉᴉn
3Natlū ‘alaika min naba-i Mūsā wa Fir’awna bilhaqqi liqawminy yu’miinūn
4Inna Fir’awna ‘alā fil ardi wa ja’ala ahlahā syiya’ai yastad’ifu tã’ifatam minhum yuzabbihu abnã’ahum wa yastahyᴉᴉ nisã’ahum; innahū kāna minal mufsidᴉᴉn
5Wa nurᴉᴉdu an namunna ‘alal lazᴉᴉnas tud’ifū fil ardi wa naj’alahum a’immatanw wa naj’alahumul wārisᴉᴉn
6Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya Fir’awna wa Hāmāna wa junūdahumā minhum mā kānū yahzarūn
7Wa awhainã ilã ummi Mūsã an ardi’ᴉᴉhi faizā khifti ‘alaihi fa alqᴉᴉhi filyammi wa lā takhāfᴉᴉ wa lā tahzanĩ innā rãddūhu ilaiki wa jā’ilūhu minal mursalᴉᴉn
8Faltaqatahũ Ālu Fir’awna li yakūna lahum ‘aduwwanw wa hazanā; inna Fir’awna wa Hāmāna wa junūda humā kānū khāti’ᴉᴉn
9Wa qālatim ra atu Fir’awna qurratu ‘aynil lᴉᴉ wa lak; lā taqtulūhu ‘asã aiyanfa’anā aw nattakhizahū waladanw wa hum lā yasy’urūn
10Wa asbaha fu’ādu ummi Mūsā fārighan in kādat latubdᴉᴉ bihᴉᴉ law lã arrabatnā ‘alā qalbihā litakūna minal mu’minᴉᴉn
11Wa qālat li ukhtihᴉᴉ qussᴉᴉhi fabasurat bihᴉᴉ ‘an junubinw wahum lā yasy’urūn
12Wa harramnā ‘alaihil marādi’a min qablu faqālat hal adullukum ‘alã ahli baitiny yakfulūnahū lakum wa hum lahū nāsihūn
13Faradadnāhu ilā ummihᴉᴉ kai taqarra ‘ainuhā wa lā tahzana wa lita’lama anna wa’dal lāhi haqqunw wa lākinna aksarahum lā ya’lamūn
14Wa lammā balagha asyuddahū wastawã ātai nāhu hukmanw wa ‘ilmā; wa kazālika najzil muhsinᴉᴉn
15Wa dakhalal madᴉᴉnata ‘alā hᴉᴉne ghaflatim min ahlihā fawajada fᴉᴉha raju laini yaqtatilāni hāzā min syᴉᴉ’atihᴉᴉ wa hāza min ‘aduwwihᴉᴉ fastaghāsahul lazᴉᴉ min syᴉᴉ’atihᴉᴉ ‘alal lazᴉᴉ min ‘aduwwihᴉᴉ fawakazahū Mūsā faqadā ‘alaihi qāla hāza min ‘amalisy Syaitāni innahū ‘aduwwum mmudillum mubᴉᴉn
16Qāla Rabbi innᴉᴉ zalamtu nafsᴉᴉ faghfir lᴉᴉ faghafaralah; innahū Huwal Ghafūrur Rahᴉᴉm
17Qāla Rabbi bimã an’amta ‘alaiya falan akūna zahᴉᴉral lilmujrimᴉᴉn
18Fa asbaha fil madᴉᴉnati khã’ifany yataraqqabu fa izal lazis tansarahū bil amsi yastasrikhuh; qāla lahū mūsã innaka laghawiyyum mubᴉᴉn
19Falammã an arāda ai yabtisya billazᴉᴉ huwa ‘aduwwul lahumā qāla yā Mūsã aturᴉᴉdu an taqtulanᴉᴉ kamā qatalta nafsam bil amsi in turᴉᴉdu illã an takūna jabbāram fil ardi wa mā turᴉᴉdu an takūna minal muslihᴉᴉn
20Wa jã’a rajulum min aqsal madᴉᴉnati yas’ā qāla yā Mūsã innal mala a yā tamirūna bika liyaqtulūka fakhruj innᴉᴉ laka minan nāsihᴉᴉn
21Fakharaja minhā khã ‘ifany-yataraqqab; qāla Rabbi najjinᴉᴉ minal qawmiz zālimᴉᴉn
22Wa lammā tawajjaha tilqã’a Madyana qāla ‘asā Rabbĩ ai yahdiyanᴉᴉ Sawã’as Sabᴉᴉl
23Wa lammā warada mã’a Madyana wajada ‘alaihi ummatam minannāsi yasqūna wa wajada min dūnihimum ra ataini tazūdāni qāla mā khatbukumā qālatā lā nasqᴉᴉ hatta yusdirar ri’ã’u wa abūnā syaikhun kabᴉᴉr
24Fasaqā lahumā summa tawallã ilaz zilli faqāla Rabbi innᴉᴉ limã anzalta ilaiya min khairin faqᴉᴉr
25Fajã’at hu ihdāhumā tamsyᴉᴉ ‘alas tihyã’in qālat inna abᴉᴉ yad’ūka li yajziyaka ajra mā saqaita lanā; falammā jã’ahū wa qassa ‘alaihil qasasa qāla lā takhaf najawta minal qawmiz zālimᴉᴉn
26Qālat ihdāhumā yã abatis tājirhu inna khaira manistājartal qawiyyul amᴉᴉn
27Qāla innᴉᴉ urᴉᴉdu an unkihaka ihdab nataiya hātaini ‘alã an tājuranᴉᴉ samāniya hijaj; fa in atmamta ‘asyran famin ‘indika wa mã urᴉᴉdu an asyuqqa ‘alaik; satajidunĩ in syã’al lāhu minas sālihᴉᴉn
28Qāla zālika bainᴉᴉ wa bainaka aiyamal ajalaini qadaitu falā ‘udwāna ‘alaiya wallāhu ‘alā ma naqūlu Wakᴉᴉl
29Falammmā qadā Mūsal ajala wa sāra bi ahlihĩ ānasa min jānibit Tūri nāran qāla li ahlihim kusũ innĩ ānastu nāral la ‘allĩ ātᴉᴉkum minhā bikhabarin aw jazwatim minan nāri la ‘allakum tastalūn
30Falammã atāhā nūdiya min syāti’il wādil aimani fil buq’atil muubārakati minasy syajarati ai yā Mūsã innĩ Anal lāhu Rabbul ‘ālamᴉᴉn
31Wa an alqi ‘asāka falam mā ra āhā tahtazzu ka annnahā jãnnunw wallā mudbiranw wa lam yu’aqqib; yā Mūsā aqbil wa lā takhaf innaka minal āminᴉᴉn
32Usluk yadaka fᴉᴉ jaibika takhruj baidã’a min ghairi sũ’inw wadmum ilaika janāhaka minar rahbi fazānika burhānāni mir Rabbika ilā Fir’awna wa mala’ih; innahum kānū qawman fāsiqᴉᴉn
33Qāla Rabbi innᴉᴉ qataltu minhum nafsan fa akhāfu ai yaqtulūn
34Wa akhᴉᴉ Hārūnu huwa afsahu minnᴉᴉ lisānan fa arsilhu ma’iya rid ai yusaddiqunĩ innᴉᴉ akhāfu ai yukazzibūn
35Qāla sanasyuddu ‘adudaka bi akhᴉᴉka wa naj’alu lakumā sultānan falā yasilūna ilaikumā; bi Āyātinā antumā wa manit taba’akumal ghālibūn
36Falammā jã’ahum Mūsā bi Āyātinā baiyinātin qālū mā hāzã illā sihrum muftaranw wa mā sami’nā bihāzā fĩ ābã’inal awwalᴉᴉn
37Wa qāla Mūsā Rabbĩ a’alamu biman jã’a bilhudā min ‘indihᴉᴉ wa man takūnu lahū ‘āqibatud dāri innahū lā yuflihuz zālimūn
38Wa qāla Fir’awnu yã aiyuhal mala-u mā ‘alimtu lakum min ilāhin ghairᴉᴉ fa awqid lᴉᴉ yā Hāmānu ‘alattᴉᴉni faj’al lᴉᴉ sarhal la’allĩ attali’u ilã ilāhi Mūsā wa innᴉᴉ la azunnuhū minal kāzibᴉᴉn
39Wastakbara huwa wa junūduhū fil ardi bighairil haqqi wa zannũ annahum ilainā lā yurja’ūn
40Fa akhaznāhu wa junū dahū fanabaznāhum fil yammi fanzur kaifa kāna ‘āqibatuz zālimᴉᴉn
41Wa ja’alnāhum a’immatany yad’ūna ilan Nāri wa Yawmal Qiyāmati lā yunsarūn
42Wa atba’nāhum fᴉᴉ hāzihid dunyā la’natanw wa Yawmal Qiyāmati hum minal maqbūhᴉᴉn
43Wa laqad ātainā Mūsal Kitāba mim ba’di mã ahlaknal qurūnal ūlā basã’ira linnāsi wa hudanw wa rahmatal la’allahum yata zakkkarūn
44Wa mā kunta bijānibil gharbiyyi iz qadainã ilā Mūsal amra wa mā kunta minasy syāhidᴉᴉn
45Wa lākinnā ansyānā qurūnan fatatāwala ‘alaihimul ‘umur; wa mā kunta sāwiyan fĩ ahli Madyana tatlū ‘alaihim Āyātinā wa lākinnā kunnā mursilᴉᴉn
46Wa mā kunta bijānibit Tūri iz nādainā wa lākir rahmatam mir Rabbika litunzira qawmam mã atāhum min nazᴉᴉrim min qablika la’allahum yatazakkarūn
47Wa law lã an tusᴉᴉbahum musᴉᴉbatum bimā qaddamat aidᴉᴉhim fa yaqūlū Rabbanā law lã arsalta ilainā Rasūlan fanattabi’a Āyātika wa nakūna minal mu’minᴉᴉn
48Falammā jã’ahumul haqqu min ‘indinā qālū law lā ūtiya misla mã ūtiyā Mūsā; awalam yakfurū bimã ūtiya Mūsā min qablu qālū sihrāni tazāharā wa qālũ innā bikullin kāfirūn
49Qul fātū bi Kitābim min ‘indil lāhi huwa ahdā minhu mã attabi’hu in kuntum sādiqᴉᴉn
50Fa il lam yastajᴉᴉbū laka fa’lam annamā yattabi’ūna ahwã’ahum; wa man adallu mimmanit taba’a hawāhu bighari hudam minal lāh; innal lāha lā yahdil qawmaz zālimᴉᴉn
51Wa laqad wassalnā lahumul qawla la’allahum yatazakkarūn
52Allazᴉᴉna ātaināhu mul Kitāba min qablihᴉᴉ hum bihᴉᴉ yu’minūn
53Wa izā yutlā ‘alaihim qālū āmannā bihĩ innahul haqqu mir rabbinã innā kunnā min qablihᴉᴉ muslimᴉᴉn
54Ulã’ika yu’tawna ajrahum marratayni bimā sabarū wa yadra’ūna bil hasanatis saiyi’ata wa mimmmā razaq nāhum yunfiqūn
55Wa izā sami’ul laghwa a’radū ‘anhu wa qālū lanã a’mālunā wa lakum a’mālukum salāmun ‘alaikum lā nabtaghil jāhilᴉᴉn
56Innaka lā tahdᴉᴉ man ahbabta wa lākinn Allaha yahdᴉᴉ mai yasyã’; wa huwa a’lamu bil muhtadᴉᴉn
57Wa qālũ in nattabi’il hudā ma’aka nutakhattaf min ardinā; awalam numakkkil lahum haraman āminany yujbã ilaihi samarātu kulli syai’ir rizqam mil ladunnā wa lākinna aksarahum lā ya’lamūn
58Wa kam ahlaknā min qaryatim batirat ma’ᴉᴉsyatahā fatilka masākinuhum lam tuskam mim ba’dihim illā qalᴉᴉlā; wa kunnā Nahnul wārisᴉᴉn
59Wa mā kāna Rabbuka muhlikal qurā hattā yab’asa fĩ ummihā Rasūlany yatlū ‘alaihim āyātina; wa mā kunnā muhlikil qurã illā wa ahluhā zālimūn
60Wa mã ūtᴉᴉtum min syai’in famatā’ul hayātid dunyā wa zᴉᴉnatuhā; wa mā ‘indal lāhi khairunw wa abqā; afalā ta’qilūn
61Afamanw wa’adnāhu wa’dan hasanan fahuwa lāqᴉᴉhi kamam matta’nāhu matā’al hayātid dunyā summa huwa Yawmal Qiyāmati minal muhdarᴉᴉn
62Wa Yawma yunādᴉᴉhim fa-yaqūlu aina syurakã ‘iyal lazᴉᴉna kuntum taz’umūn
63Qālal lazᴉᴉna haqqa ‘alaihimul qawlu Rabbanā hã’ulã’il lazᴉᴉna aghwainā aghwaināhu kamā ghawainā tabarrānã ilaika mā kānū iyyānā ya’budūn
64Wa qᴉᴉlad ‘ū syurakã’akum fada’awhum falam yastajᴉᴉbū lahum wa ra awul ‘azāb; law annahum kānū yahtadūn
65Wa Yawma yunādᴉᴉhim fa yaqūlu māzã ajabtumul mursalᴉᴉn
66Fa’amiyat ‘alaihimul ambã’u Yawma’izin fahum lā yatasã’alūn
67Fa ammā man tāba wa āmana wa ‘amila sālihan fa’asã ai yakūna minal muflihᴉᴉn
68Wa Rabbuka yakhuluqu mā yasyã’u wa yakhtār; mā kāna lahumul khiyarah; Subhannal lāhi wa Ta’ālā ‘ammmā yusyrikūn
69Wa Rabbuka ya’lamu mā tukinnu sudūruhum wa mā yu’linūn
70Wa Huwal lāhu lã ilāha illā Huwa lahul hamdu fil ūlā wal Ākhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja’ūn
71Qul ara’aitum in ja’alal lāhu ‘alaikumul laila sarmadan ilā Yawmil Qiyāmati man ilāhun ghairul lāhi yā tᴉᴉkum bidiyã’in afalā tasma’ūn
72Qul ara’aitum in ja’alal lāhu ‘alaikumun nahāra sarmadan ilā Yawmil Qiyāmati man ilāhun ghairul lāhi yātᴉᴉkum bilailin taskunūna fᴉᴉhi afalā tubsirūn
73Wa mir rahmatihᴉᴉ ja’ala lakumul laila wannahāra litaskunū fᴉᴉhi wa litabtaghū min fadlihᴉᴉ wa la’allakum tasykurūn
74Wa Yawma yunādᴉᴉhim fa yaqūlu aina syurakã’iyal lazᴉᴉna kuntum tazz’umūn
75Wa naza’nā min kulli ummatin syahᴉᴉdan faqulnā hātū burhānakum fa’alimũ annal haqqa lillāhi wa dalla ‘anhum mā kānū yaftarūn
76Inna Qārūna kāna min qawmi Mūsā fabaghã ‘alaihim wa ātaināhu minal kunūzi mã inna mafāti hahū latanũ’u bil’usbati ulil quwwati iz qāla lahū qawmuhū lā tafrah innal lāhā lā yuhibbul farihᴉᴉn
77Wabtaghi fᴉᴉmã ātākal lāhud Dāral Ākhirata wa lā tansa nasᴉᴉbaka minad dunyā wa ahsin kamã ahsanal lāhu ilaika wa lā tabghil fasāda fil ardi innal lāha lā yuhibbul mufsidᴉᴉn
78Qāla innamã ūtᴉᴉ tuhū ‘alā ‘ilmin ‘indĩ; awalam ya’lam annal lāha qad ahlaka min qablihᴉᴉ minal qurūni man huwa asyaddu minhu quwwatanw wa aksaru jam’ā; wa lā yus’alu ‘an zunūbihimul mujrimūn
79Fakharaja ‘alā qawmihᴉᴉ fᴉᴉ zᴉᴉnatih; qālal lazᴉᴉna yurᴉᴉdūnal hayātad dunyā yālaita lanā misla mã ūtiya Qārūnu innahū lazū hazzin ‘azᴉᴉm
80Wa qālal lazᴉᴉna ūtul ‘ilma wailakum sawābul lāhi khairul liman āmana wa ‘amila sālihā; wa lā yulaq qāhã illas sābirūn
81Fakhasafnā bihᴉᴉ wa bidārihil arda famā kāna lahū min fi’atiny yansurū nahū min dūnil lāhi wa mā kāna minal muntasirᴉᴉn
82Wa asbahal lazᴉᴉna tamannaw makānahū bil amsi yaqūlūna waika annal lāha yabsutur rizqa limany ya syã’u min ‘ibādihᴉᴉ wa yaqdiru law lã am mannal lāhu ‘alainā lakhasafa binā waika annahū lā yuflihul kāfirūn
83Tilkad Dārul Ākhiratu naj’aluhā lillazᴉᴉna lā yurᴉᴉdūna ‘uluwwan fil ardi wa lā fasādā; wal ‘āqibatu lilmuttaqᴉᴉn
84Man jã’a bilhasanati falahū khairum minhā wa man jã’a bissaiyi’ati falā yujzal lazᴉᴉna ‘amilus saiyiāti illā mā kānū ya’malūn
85Innal lazᴉᴉ farada ‘alaikal Qur-āna larãdduka ilā ma’ād; qur Rabbĩ a’lamu man jã’a bil hudā wa man huwa fᴉᴉ dalālim mubᴉᴉn
86Wa mā kunta tarjũ ai yulqã ilaikal Kitābu illā rahmatan mir Rabbika falā takūnanna zahᴉᴉral lil kāfirᴉᴉn
87Wa lā yasuddunnaka ‘an Āyātil lāhi ba’da iz unzilat ilaika wad’u ilā Rabbika wa lā takūnanna minal musyrikᴉᴉn
88Wa lā tad’u ma’al lāhi ilāhan ākhar; lã ilāha illā Hū; kullu syai’in hālikun illā Wajhah; lahul hukkmu wa ilaihi turja’ūn

Surat Al Ankabut Latin Ayat 1-45

Bismillāhir Rahmānir Rahᴉᴉm 
1Alif-Lãm-Mĩm
2Ahasiban nāsu any yutrakũ any yaqūlũ āmannā wa hum la yuftanūn
3Wa laqad fatannal lazᴉᴉna min qablihim fala ya’lamannal lāhul lazᴉᴉna sadaqū wa la ya’lamannal kāzibᴉᴉn
4Am hasibal lazᴉᴉna ya’malūnas sayyiāti any yasbiqūnā; sã’a mā yahkumūn
5Man kāna yarjū liqã ‘allāhi fa inna ajalal lāhi la’āt; wa Huwass Samᴉᴉul ‘Alᴉᴉm
6Wa man jāhada fainnamā yujāhidu linafsih; innal lāha laghaniyyun ‘anil ‘ālamᴉᴉn
7Wallazᴉᴉna āmanū wa ‘amilus sālihāti lanukaf firanna ‘anhum saiyiātihim wa lanajziyannahum ahsanal lazᴉᴉ kānū ya’malūn
8Wa wassainal insāna biwālidaihi husnanw wa in jāhadāka litusyrika bᴉᴉ mā laisa laka bihᴉᴉ ‘ilmun falā tuti’humā; ilaiya marji’ukum fa unabbi’ukum bimā kuntum ta’malūn
9Wallazᴉᴉna āmanū wa’amilus sālihāti lanudkhilan nahum fis sālihᴉᴉn
10Wa minan nāsi many yaqūlu āmannā billāhi faizã ūziya fil lāhi ja’ala fitnatan nāsi ka’azābil lāhi wa la’in jã’a nasrum mir Rabbika la yaqūlunna innā kunnā ma’akum; awa laisal lāhu bi a’lama bimā fᴉᴉ sudūril ‘ālamᴉᴉn
11Wa la ya’lamannal lāhul lazᴉᴉna āmanū wa la ya’lamannal munāfiqᴉᴉn
12Wa qālal lazᴉᴉna kafarū lillazᴉᴉna āmanut tabi’ū sabᴉᴉlanā walnahmil khatāyākum wa mā hum bihāmilᴉᴉna min khatā yāhum min syai’in innahum lakāzibūn
13Wa la yahmilunna asqā lahum wa asqālam ma’a asqālihim wa la yus’alunna Yawmal Qiyāmati ‘ammā kānū yaftarūn
14Wa laqad arsalnā Nūhan ilā qawmihᴉᴉ falabisa fᴉᴉhim alfa sanatin illā khamsᴉᴉna ‘āman fa akhazahumut tūfānu wa hum zālimūn
15Fa anjaināhu wa as hābas safᴉᴉnati wa ja’alnāhã Āyatal lil’ālamᴉᴉn
16Wa Ibrahᴉᴉma iz qāla liqawmihi’ budul lāha wattaqūhu zālikum khayrul lakum in kuntum ta’lamūn
17Innamā ta’budūna min dūnil lāhi awsānanw-wa takhluqūna ifkā; innal lazᴉᴉna ta’budūna min dūnil lāhi lā yamlikūna lakum rizqan fabtaghū ‘indal lāhir rizqa wa’budūhu wasykurū lahũ ilaihi turja’ūn
18Wa in tukazzibū faqad kazzaba umamum min qablikum wa mā’alar Rasūli illal balāghul mubᴉᴉn
19Awa lam yaraw kaifa yubdi’ul lāhul khalqa summa yu’ᴉᴉduh; inna zālika ‘alal lāhi yasᴉᴉr
20Qul sᴉᴉrū fil ardi fanzurū kaifa bada al khalqa thumm Allahu yunsyi”un nasy atal Ākhirah; innal lāha ‘alā kulli syai’in Qadᴉᴉr
21Yu’azzibu many yasyã’u wa yarhamu many yasyã’; wa ilaihi tuqlabūn
22Wa mã antum bimu’jizᴉᴉna fil ardi wa lā fissamã’i wa mā lakum min dūnil lāhi minw waliyyinw wa lā nasᴉᴉr
23Wallazᴉᴉna kafarū bi Āyātil lāhi wa liqã’ihĩ ulã’ika ya’isū mir rahmatᴉᴉ wa ulã’ika lahum ‘azābun alᴉᴉm
24Famā kāna jawāba qawmihĩ illã an qāluqtulūhu aw harriqūhu fa anjāhul lāhu minan nār; inna fᴉᴉ zālika la Āyātil li qawminy yu’minūn
25Wa qāla innamat takhaz tum min dūnil lāhi awsānam mawaddata bainikum fil hayātid dunyā summa Yawmal Qiyāmati yakfuru ba’dukum biba’dinw wa yal’anu ba’dukum ba’danw wa ma’wākumun Nāru wa mā lakum min nāsirᴉᴉn
26Fa āmana lahū Lūt; wa qāla innᴉᴉ muhajirun ilā Rabbᴉᴉ innahū Huwal ‘Azᴉᴉzul Hakᴉᴉm
27Wa wahabnā lahū Isyāqa wa Ya’Qūba wa ja’alnā fᴉᴉ zurriyyatihin Nubuwwata wal Kitāba wa ātaināhu ajrahū fid dunyā wa innahū fil ākhirati laminas sālihᴉᴉn
28Wa Lūtan iz qāla liqawmihĩ innakum la ta’tūnal fāhisyata mā sabaqakum bihā min ahadin minal ‘ālamᴉᴉn
29A’innakum la ta’tūnar rijāla wa taqta’ūnas sabᴉᴉla wa ta’tūna fᴉᴉ nādᴉᴉkumul munkara famā kāna jawāba qawmihĩ illã an qālu’ tinã bi’azābil lāhi in kunta minas sādiqᴉᴉn
30Qāla Rabbin surnᴉᴉ ‘alal qawmil mufsidᴉᴉn
31 Wa lammā jã’at Rusulunã Ibrāhᴉᴉma bil busyrā qālũ innā muhlikū ahli hāzihil qaryati inna ahlahā kānū zālimᴉᴉn
32Qāla inna fᴉᴉha Lūtā; qālū nahnu a’lamu biman fᴉᴉhā lanunajjjiyannahū wa ahlahũ illam ra atahū kānat minal ghābirᴉᴉn
33Wa lammã an jã’at Rusulunā Lūtan sĩ’a bihim wa dāqa bihim zar’anw wa qālū lā takhaf wa lā tahzan innā munajjūka wa ahlaka illam ra ataka kānat minal ghābirᴉᴉn
34Innā munzilūna ‘alã ahli hāzihil qaryati rijzan minas samã’i bimā kānū yafsuqūn
35Wa laqad taraknā min hã āyatan baiyinatan liqawminy ya’qilūn
36Wa ilā Madyana akhāhum Syu’ayban faqāla yā qawmi’-budul lāha warjul yawmal ākhira wa lā ta’saw fil ardi mufsidᴉᴉn
37Fakazzabūhu fa akhazat humur rajfatu fa asbahū fᴉᴉ dārihim jāsimᴉᴉn
38Wa ‘Ādanw wa Samūda wa qad tabaiyana lakum min masākinihim wa zaiyana lahumusy Syaitānu a’mālahum fasaddahum ‘anis sabᴉᴉli wa kānū mustabsirᴉᴉn
39Wa Qārūna wa Fir’awna wa hāmāna wa laqad jã’ahum Mūsa bilbaiyināti fastakbarū fil ardi wa mā kānū sābiqᴉᴉn
40Fakullan akhaznā bi zanbihᴉᴉ faminhum man arsalnā ‘alaihi hāsibā; wa minhum man akhazat hus saihatu wa minhum man khasafnā bihil arda wa minhum man aghraqnā; wa mā kānal lāhu li yazlimahum wa lākin kānū anfusahum yazlimūn
41Masalul lazᴉᴉnat takhazū min dūnil lāhi awliyã’a kamasalil ‘ankabūt, ittakhazat baitā; wa inna awhanal buyūti la baitul ‘ankabūt; law kānū ya’lamūn
42Innal lāha ya’lamu mā yad’ūna min dūnihᴉᴉ min syai’; wa Huwal ‘Azᴉᴉzul Hakᴉᴉm
43Wa tilkal amsālu nadribuhā linnāsi wa mā ya’qiluhã illal ‘ālimūn
44Khalaqal lāhus samāwāti wal arda bilhaqq; inna fᴉᴉ zālika la āyatan lil mu’minᴉᴉn
45Utlu mã ūhiya ilaika minal Kitābi wa aqimis Salāta innas Salāta tanhā ‘anil fahsyã’i wal munkar; wa lazikrul lāhi akbar; wal lāhu ya’lamu mā tasna’ūn

One thought on “Bacaan Al Quran Juz 20 Latin

  1. Pingback: Bacaan Juz 20 Al Quran Full Lengkap | Al Quran Juz 1 Sampai 30

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *